รายละเอียดของระยะเวลา / เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. สินค้าทุกชนิดที่ซื้อกับทางบริษัท วีแกดซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะรับประกันสินค้าภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้าแบบจำกัดสูงสุดเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ร้านค้าซื้อสินค้าจากบริษัท วีแกดซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยจะนับจากวันที่ในใบกำกับภาษีขายหรือใบเสร็จรับเงินเท่านั้น ในกรณีที่สินค้าใดๆ มีการระบุระยะเวลารับประกันไว้น้อยกว่า 1 ปี ท่านสามารถใช้สิทธิ์รับประกันกันบริษัทฯ ได้จนกว่าจะครบ 1 ปี

2. กรณีสินค้าซึ่งมีสภาพชำรุดบกพร่องจากทางผู้ผลิตภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้านั้น สินค้าดังกล่าวสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวใหม่ รุ่นและสีเดิมได้ โดยลูกค้าจะต้องตรวจสอบสินค้าและแจ้งบริษัทฯ ภายใน 7 วัน หลังจากรับมอบสินค้า
กรณีสินค้าชำรุดหลังจาก 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้าและสินค้ายังอยู่ในระยะเวลารับประกัน ทางบริษัทฯ จะทำการส่งซ่อมสินค้าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือ หาสินค้าทดแทนอื่นๆ ที่มีคุณภาพเท่าเทียม และไม่ต่ำกว่าทดแทนให้กับลูกค้า

3. สินค้าจะอยู่ในประกันของบริษัทฯ ก็ต่อเมื่อต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจาก บริษัท วีแกดซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เท่านั้น โดยจะต้องมีใบเสร็จรับเงินตัวจริง เพื่อใช้เป็นหลักฐานแทนใบรับประกัน
กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย ให้ใช้เอกสารอื่นที่สามารถยืนยันการซื้อได้ โดยต้องส่งให้ทางบริษัทเป็นผู้พิจารณาว่าสามารถใช้เอกสารนั้นแทนใบรับประกันได้หรือไม่ ในกรณีที่ไม่มีเอกสารที่สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันการซื้อสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน

4. กรณีส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้ากับทางบริษัทฯ ตัวสินค้า, คู่มือ, อุปกรณ์ต่างๆ รวมตลอดถึงบรรจุภัณฑ์ของสินค้าต้องอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น

5. การรับประกันคุ้มครองถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สินค้า เช่น อุปกรณ์อื่นที่ใช้ร่วมกับสินค้าดังกล่าว

6. การรับประกันคุ้มครองถึงความเสียหาย อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ, ไฟไหม้, น้ำท่วม, การโจรกรรม, ไฟ้ฟ้าลัดวงจร เป็นต้น

7. การรับประกันคุ้มครองถึงความเสียหายของสินค้า อันเนื่องมาจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ตามคู่มือของสินค้า หรือ การใช้งานที่ผิดไปจากการใช้งานตามปรกติ

8. การรับประกันคุ้มครองถึงสภาพของสินค้าอันเนื่องมาจากการใช้งานหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น รอยถลอก, หลุด, ลอก, รอยเปิด, บิ่น, หัก, งอ, แตก, คราบ หรือสีที่เปลี่ยนไป เป็นต้น

9. การรับประกันคุ้มครองถึงความจงใจของผู้ใช้ ที่ทำให้สินค้าเกิดความชำรุดเสียหาย

10. การรับประกันนี้เป็นการรับประกันโดย บริษัท วีแกดซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และไม่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทผู้ผลิตแต่อย่างใด เงื่อนไขการรับประกันของสินค้าต่างๆ ให้เป็นไปตาม เงื่อนไขการรับประกันของ บริษัท วีแกดซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ฉบับนี้เท่านั้น

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า