รายละเอียดของระยะเวลา / เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. สินค้าทุกชนิด ทางบริษัทวีแกดซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะรับประกันสินค้าภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้าแบบจำกัดสูงสุดเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ร้านค้าซื้อสินค้าจากบริษัทวีแกดซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยจะนับจากวันที่ในใบกำกับภาษีขายหรือใบเสร็จรับเงินเท่านั้น ในกรณีที่สินค้าใด มีการระบุระยะเวลารับประกันไว้น้อยกว่า 1 ปี ให้ถือว่าระยะเวลาการรับประกันเป็นไปตามที่ระบุ

2. กรณีสินค้าซึ่งมีสภาพชำรุดบกพร่องจากทางผู้ผลิตภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้านั้น สินค้าดังกล่าวสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวใหม่ รุ่นและสีเดิมได้ โดยลูกค้าจะต้องตรวจสอบสินค้าและแจ้งบริษัทฯภายใน 7 วัน หลังจากรับมอบสินค้า

กรณีสินค้าชำรุดหลังจาก 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้าและสินค้ายังอยู่ในระยะเวลารับประกัน ทางบริษัทฯ จะทำการส่งซ่อมสินค้าให้สามารถใช้งานได้ตามปรกติ หรือ หาสินค้าทดแทนอื่นๆ ที่มีคุณภาพเท่าเทียมหรือไม่ต่ำกว่าทดแทนให้กับลูกค้า ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร

3. สินค้าจะอยู่ในประกันของบริษัทฯ ก็ต่อเมื่อต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจาก บริษัท วีแกดซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เท่านั้น โดยจะต้องมีใบเสร็จรับเงินตัวจริง เพื่อใช้เป็นหลักฐานแทนใบรับประกัน

กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย ให้ใช้เอกสารอื่นที่สามารถยืนยันการซื้อได้ โดยต้องส่งให้ทางบริษัทเป็นผู้พิจารณาว่าสามารถใช้เอกสารนั้นแทนใบรับประกันได้หรือไม่ ในกรณีที่ไม่มีเอกสารที่สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันการซื้อสินค้าดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ

4. กรณีส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้ากับทางบริษัทฯ ตัวสินค้า, คู่มือ, อุปกรณ์ต่างๆ รวมตลอดถึงบรรจุภัณฑ์ของสินค้าต้องอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น

5. การรับประกัน ไม่รวมถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สินค้า เช่นอุปกรณ์อื่นที่ใช้ร่วมกับสินค้าดังกล่าว

6. การรับประกัน ไม่รวมถึงความเสียหาย อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ, ไฟไหม้, น้ำท่วม, การโจรกรรม, ไฟ้ฟ้าลัดวงจร เป็นต้น

7. การรับประกัน ไม่รวมถึงความเสียหายของสินค้า อันเนื่องมาจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ตามคู่มือของสินค้า หรือ การใช้งานที่ผิดไปจากการใช้งานตามปรกติ

8. การรับประกัน ไม่รวมถึงสภาพของสินค้าอันเนื่องมาจากการใช้งานหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น รอยถลอก, หลุด, ลอก, รอยเปิด, บิ่น, หัก, งอ, แตก, คราบ หรือสีที่เปลี่ยนไป เป็นต้น

9. การรับประกันไม่รวมถึงความ จงใจของผู้ใช้ ที่ทำให้เกิดความชำรุดเสียหาย

10. การรับประกันนี้เป็นการรับประกันโดย บริษัท วีแกดซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และไม่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทผู้ผลิตแต่อย่างใด เงื่อนไขการรับประกันของสินค้าต่างๆ ให้เป็นไปตาม เงื่อนไขการรับประกันของ บริษัท วีแกดซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ฉบับนี้เท่านั้น

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า